A11-033

◎  發政施令。為天下福者。謂之道。上下相親。謂之和。民不求而得所欲。謂之信。除天下之害。謂之仁。仁與信。和與道。帝王之器也。

◎  禮義廉恥。國之四維。四維張。則君令行。四維不張。國乃滅亡。政之所行。在順民心。政之所廢。在逆民心。