A11-032

◎  知善不行者。則謂之狂。知惡不改者謂之惑。

◎  發政施令。為天下福者。謂之道。上下相親。謂之和。民不求而得所欲。謂之信。除天下之害。謂之仁。仁與信。和與道。帝王之器也。