A01-004

遠離眾惡 擇其善者 勤而行之 愛欲榮華 不可常保 皆當別離 無可樂者 當勤精進 生安樂國 智慧明達 功德殊勝 勿得隨心所欲 虧負經戒 在人後也
無量壽經三十三品