A02-062

一切福田 不離方寸 從心而覓 感無不通 求在我 不獨得道德仁義 亦得功名富貴 內外雙得 是求有益於得也 若不返躬內省 而徒向外馳求 則求之有道 而得之有命矣 內外雙失 故無益
了凡立命說
淨空學八月十二日