A02-059

邪氣入內 正色乃衰 欲民之正也 則微邪不可不禁 微邪者大邪之所生也 微邪不禁而求大邪之無傷 國不可得也 天道之極遠者 自親人事之起 近親造怨萬物之於人也 無私近也 無私遠也 順天者天助之 逆天者天違之 天之所助雖小 必大天之所違 雖成必敗
九九年三月恭錄管子語
淨空時年七三