A08-037

佛教是釋迦對一切眾生至圓滿多元社會教育 直示法法平等 自性本真 德用欲使人人同修同證 故現身說法大方廣體物物圓成佛華嚴行人人本具但迷邪染失其本性諸佛菩薩不離情識示現智海即諸塵勞繁興妙用一念圓證佛華嚴行當處現前不從他得信謂自性固有不可不究也
眾生至下脫一善字
一九九九年十月吉日
釋淨空