A11-054

◎  司馬光云。君子囊括不言。以避小人之禍。

◎  范純仁云。戒爾勿多言。多言眾所忌。不慎樞機。災厄從此始。

◎  孔子與惡人言。故遜詞以免禍。