A11-031

◎  太公曰。問之以言觀其辭。窮之以辭觀其變。與之間諜觀其誠。明白顯問觀其德。使之以財觀其貪。試之以色觀其貞。告之以難觀其勇。醉之以酒觀其態。則賢不肖別矣。

◎  大忌知身之惡而不改也。以賊其身。乃喪其軀。