A01-010

為佛弟子常於晝夜至心誦念八大人覺
第一覺悟世間無常國土危脆四大苦空五陰無我生滅變異虛偽無主心是惡源形為罪藪如是觀察漸離生死